Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός

1 Ιουλίου

Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ Καρίνος, ἦταν γιατροὶ στὸ ἐπάγγελμα καὶ παρεῖχαν ἰάσεις σὲ ὅλους ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, καὶ γιὰ ἀντάλλαγμα δὲν ἔπαιρναν χρήματα, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ ζητοῦσαν ἦταν νὰ πιστέψουν εκείνοι που θεραπεύονταν στὸν Χριστό. Κάποιοι ὅμως καλοθελητὲς διέβαλαν τοὺς ἁγίους στὸν αὐτοκράτορα καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι τίς θεραπεῖες καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦσαν τὰ ἔκαναν μὲ μαγικὲς τέχνες.

Τότε οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ πᾶνε ἄλλους ἀντ’ αὐτῶν στὸν αὐτοκράτορα, προσῆλθαν μόνοι τους ἐνώπιόν του καὶ ὁ Καρίνος προσπάθησε νὰ τοὺς μεταπείσει ν’ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό. Ἐκεῖνοι ὅμως ὄχι μόνο δὲν ἀρνήθηκαν τὴν πίστη τους, ἀλλὰ κατάφεραν νὰ μεταπείσουν καὶ νὰ ἀλλάξουν καὶ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος δέχθηκε τὶς θεραπευτικές τους ἰάσεις. Συγκεκριμένα, ὅταν ὁ Καρῖνος ἀνέκρινε τοὺς Ἁγίους, μετατοπίστηκε ἡ θέση τοῦ προσώπου του καὶ στράφηκε πρὸς τὴν ράχη του. Ἀμέσως τότε οἱ Ἅγιοι τὴν θεράπευσαν μὲ τὴν προσευχή τους στὸν Χριστό. Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ θαύματος, πίστεψαν στὸν Χριστὸ ὅσοι βρίσκονταν ἐκείνη τὴν στιγμὴ μπροστὰ σ’ αὐτὸ ποὺ συνέβη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας τοὺς ἔστειλε πίσω στοὺς συγγενεῖς τους μὲ μεγάλες τιμές.

Ἀργότερα ὅμως, μετὰ ἀπὸ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, οἱ Ἅγιοι φθονήθηκαν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν δάσκαλο ποὺ τοὺς εἶχε μάθει τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, γιατί εἶχαν ἀποκτήσει μεγάλη δόξα καὶ φήμη. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο τοὺς ἀνέβασε σὲ κάποιο ὅρος γιὰ νὰ μαζέψουν δῆθεν κάποια βότανα καὶ ἐκεῖ τοὺς ἐπιτέθηκε μὲ πέτρες καὶ τοὺς θανάτωσε.

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ. δ’)
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν· δωρεὰν ἐλάβατε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ’ – Ταχὺ προκατάλαβε)
Ὡς θεῖοι θεράποντες, καὶ ἰατῆρες βροτῶν, ἀνάργυρον βλύζετε, τὴν θεραπείαν ἡμῖν, Ἀνάργυροι ἔνδοξοι· ὅθεν τοὺς προσιόντας, τῇ σεπτῇ ὑμῶν σκέπῃ, ῥύσασθε νοσημάτων, καὶ παθῶν ἀνιάτων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανέ, Ῥώμης βλαστήματα.

Κοντάκιον (Ἦχος β’)
Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι· ἀλλὰ τῇ ὑμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση κατευνάσατε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.

Μεγαλυνάριον
Ἴασιν σωμάτων ῥῶσιν ψυχῶν, Κοσμᾶ θεοφόρε, σὺν τῷ θείῳ Δαμιανῷ, νείματε ὑψόθεν, ἀΰλῳ χειρουργίᾳ, τοῖς κατατρυχομένης, ποικίλοις πάθεσι.

Το όμορφο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων στην Ανάφη

Οι άγιοι Ανάργυροι

Στην ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν τρία ζεύγη αγίων Αναργύρων και συνολικά τιμώνται είκοσι (20) άγιοι Ανάργυροι. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις συζυγίες Αγίων Αναργύρων που φέρουν το ίδιο όνομα, δηλ. Κοσμάς και Δαμιανός, τους οποίους τιμά η Ορθόδοξος Εκκλησία σε διαφορετικές ημέρες του έτους. Είναι: α) Οι αυτάδελφοι Κοσμάς και Δαμιανός από τα μέρη της Ασίας, υιοί της ευσεβούς Θεοδότης, οι οποίοι γιάτρευαν τους ασθενείς που έπασχαν από κάθε είδους ασθένεια, χωρίς να παίρνουν χρήματα ή δώρα. Ζούσαν ενάρετα με μεγάλη φιλανθρωπία και ακτημοσύνη κάνοντας πολλά θαύματα και εκοιμήθησαν στην πόλη Φερεμάν της Ασίας. Η μνήμη τους εορτάζεται την 1η Νοεμβρίου. β) Με το ίδιο όνομα, οι εκ της Ρώμης Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός που ήταν ιατροί και θεράπευαν χωρίς να πληρώνονται τους ασθενείς, θαυματουργώντας και διδάσκοντας την πίστη στον Χριστό, οι οποίοι μαρτύρησαν δια λιθοβολισμού εν έτει 284 μ.Χ. και η μνήμη τους τιμάται την 1η Ιουλίου. γ) Οι άλλοι δύο Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν από την Αραβία και άθλησαν επί του διώκτου Διοκλητιανού. Ήταν ιατροί και αυτοί που θεράπευαν σε διάφορες πόλεις και χωριά τους ασθενείς και δίδασκαν τον Χριστιανισμό. Αφού συνελήφθησαν και υποβλήθηκαν σε διάφορα μαρτύρια, καρφώθηκαν σε Σταυρό και κατόπιν αποκεφαλίσθηκαν. Η μνήμη τους εορτάζεται την 17η Οκτωβρίου.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν πρέπον και συστήνουν στους αγιογράφους να γράφουν πάνω στις εικόνες που αγιογραφούν τους Αγίους Αναργύρους την προέλευσή τους. Π.χ. εξ Ασίας, εξ Αραβίας, εκ Ρώμης.

Οι άγιοι Ανάργυροι είναι στην πραγματικότητα είκοσι (20). Αν ανατρέξουμε στα συναξάρια της εκκλησίας μας θα δούμε ότι η χορεία των Αναργύρων Αγίων ανέρχεται σε είκοσι μέλη. Όλοι είχαν την ιατρική επιστήμη ως μέσον θεραπείας και θαυμάτων, χωρίς υλικά ανταλλάγματα. Ας τους αναφέρουμε, όπως η Εκκλησίας μας τους θυμάται και τους μνημονεύει:

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός: Μαρτύρησαν το 284 στη Ρώμη και η μνήμη τους τιμάται την 1η Ιουλίου.

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός: Η καταγωγή τους ήταν από τη Μικρά Ασία και η μνήμη τους τιμάται την 1η Νοεμβρίου.

Άγιοι Κύρος και Ιωάννης: Η καταγωγή του πρώτου ήταν από την Αλεξάνδρεια και του δευτέρου από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Συμμοναστές, μαρτύρησαν δι’ αποκεφαλισμού, το 292 μ.Χ. Η μνήμη τους τελείται την 31η Ιανουαρίου.

Άγιος Παντελεήμων Μεγαλομάρτυς: Η καταγωγή του ήταν από τη Νικομήδεια και αποκεφαλίστηκε το 305 μ.Χ. Η μνήμη του τιμάται την 27η Ιουλίου.

Άγιος Ερμόλαος: Και αυτού του αγίου η καταγωγή ήταν από τη Νικομήδεια. Υπήρξε ιερέας και γιατρός, αποκεφαλισθείς το 306 μ.Χ. Ήταν εκείνος που δίδαξε την ιατρική επιστήμη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα τον θαυματουργό. Η μνήμη του τιμάται την 26η Ιουλίου.

Άγιος Σαμψών: Η καταγωγή του ήταν από τη Ρώμη και χειροτονήθηκε ιερέας στην Κωνσταντινούπολη. Θεράπευσε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και εκείνος του έχτισε ξενώνα για φιλοξενία αναξιοπαθούντων. Εκοιμήθη ειρηνικά και τον τιμούμε την 27η Ιουνίου.

Άγιος Διομήδης: Καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Έζησε και έδρασε στη Νίκαια της Βιθυνίας, στην οποία άφησε και την τελευταία του πνοή, τον 3ο αι. μ.Χ. Τιμάται την 16η Αυγούστου.

Άγιος Μώκιος: Καταγόμενος από τη Ρώμη, υπήρξε και αυτός ιερέας και ιατρός. Αποκεφαλίστηκε επί Διοκλητιανού, τον 3ο αι. μ.Χ. και τιμάται την 11η Μαΐου.

Άγιος Ανίκητος: Μαρτύρησε στη Νικομήδεια το 288 μ.Χ. και η μνήμη του είναι στις 12 Αυγούστου.

Άγιος Θαλλέλαιος: Καταγόταν από τον Λίβανο της Φοινίκης, τον συνέλαβαν και μετά από πολλά βασανιστήρια, τον αποκεφάλισαν το 284 μ.Χ. Τον τιμούμε την 20ή Μαΐου.

Άγιος Τρύφων: Βοσκός χηνών στην αρχή, στη Λάμψακο της Φρυγίας, βασανίσθηκε και αποκεφαλίσθηκε το 250 μ.Χ., επί Δεκίου αυτοκράτορα. Η μνήμη του τελείται την 1η Φεβρουαρίου.

Άγιος Ιουλιανός: Καταγόταν από την Έμεσα της Συρίας. Μαρτύρησε το 284 μ.Χ. και τον τιμούμε την 6η Φεβρουαρίου.

Άγιοι Κοσμάς, Δαμιανός, Λεόντιος, Άνθιμος και Ευτρόπιος: Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν από την Αραβία γιατροί και πήγαν στις Αιγαίς της Λυκίας με τους αδελφούς τους Λεόντιο, Άνθιμο και Ευτρόπιο. Ομολογήσαντες τον Χριστό, μαρτύρησαν και τιμώνται την 16η Οκτωβρίου.

Πηγές: 1myblog.pblogs.gr, synaxarion.gr, ecclesia.gr, stratisandriotis.blogspot.gr, stavrianakis.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s